Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Β Ρ Ε Φ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Π Λ Ω Ν  &  Ε Ι Δ Ω Ν

" n e w  b a b y  c i t y "

B A B Y  S T O R E  


Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Χώρου
μελέτη διαρρύθμισης χώρου (υπόγειο-ισόγειο-πατάρι), σχεδιασμός ανεξάρτητων δωματίων για προσομοίωση βρεφικών υπνοδωματίων, σχεδιασμός ειδικών επίτοιχων και κινητών κατασκευών για προβολή προϊόντων, σχεδιασμός επίπλων, χώρου γραφείων και βοηθητικών χώρων.

Τόπος:           Μαρούσι, Αττική / Marousi, Attica
Χρόνος:          Νοέμβριος 2012 / November 2012
Ε καταστήματος:  600τ.μ.

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013


Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ
L I G H T I N G  P R O P O S A L 

Τόπος:        Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο / London, UK
Χρόνος:       Δεκέμβριος 2012 / December 2012
Ε κατοικίας:  250τ.μ.