Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013


Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α  Σ Τ Η  Β Ο Υ Λ Α
R E S I D E N C E  I N  V O U L A

Κομμάτια από το λεύκωμα παρουσίασης της αρχιτεκτονικής μελέτης της κατοικίας.
Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα του έργου κ. Δημήτρη Βαράγκη.  

Τόπος:        Βούλα, Αττικής / Voula, Attica 
Χρόνος:       Ιούνιος 2011 / June 2011