Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α  Σ Τ Η  Β Ο Υ Λ Α 
ΜΕΡΟΣ 1ο
R E S I D E N C E  I N  V O U L A
PART 1st


Ανακαίνιση κατοικίας. Σχεδιασμός στον Α' όροφο μονακατοικίας, ενός Υπνοδωματίου και ενός Παιδικού Υπνοδωματίου με ανεξάρτητο μπάνιο το κάθε ένα. Σχεδιασμός νέας σκάλας, επίπλων, αρχιτεκτονική μελέτη φωτισμού. Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη. Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Κυράνη. www.kyranis.gr

Τόπος:        Βούλα, Αττικής / Voula, Attica 
Χρόνος:       Ιούνιος 2016 / June 2016Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Ε Ξ Ο Χ Ι Κ Η  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α  Σ Τ Η  Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Α 
R E S I D E N C E  Ο N  T H E  I S L A N D  O F  S A L A M I N A 

Συνοπτική προμελέτη - πρώτη παρουσίαση για Νέα Εξοχική Κατοικία 
Μελέτη τοποθεσίας, προσανατολισμού, κατανομή τ.μ. ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων και την ισχύουσα νομοθεσία. Σύνθεση καρτέλας για την απόδοση ύφους και ιδεών.

Τόπος:        Σαλαμίνα, Αττικής / Salamina, Attica 
Χρόνος:       Ιούλιος 2014 / July 2014